Баланс компанії станом на 31 грудня 2010 року

 

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
 
 
  
     залишкова вартість 
010
525,0
535,4
     первісна вартість 
011
541,0
557,1
 накопичена амортизація
012
16,0
21,7
Незавершене будівництво 
020
-
-
Основні засоби: 
 
 
 
     залишкова вартість 
030
73,0
65,5
     первісна вартість 
031
344,0
169,1
     знос 
032
271,0
103,6
Довгострокові фінансові інвестиції: 
 
 
 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
040
-
2007,4
     інші фінансові інвестиції 
045
55095,0
62451,5
Довгострокова дебіторська заборгованість  
050
-
-
Відстрочені податкові активи 
060
-
-
Гудвіл
065
-
-
Інші необоротні активи 
070
-
-
Усього за розділом I 
080
55693,0
65059,8
II. Оборотні активи 
Запаси: 
 
 
 
     виробничі запаси 
100
69,0
34,0
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 
110
-
-
     незавершене виробництво 
120
-
-
     готова продукція 
130
-
-
     товари 
140
-
-
Векселі одержані 
150
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
 
 
 
     чиста реалізаційна вартість 
160
6216,0
1864,6
     первісна вартість 
161
6216,0
1864,6
     резерв сумнівних боргів 
162
-
-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 
 
 
     з бюджетом 
170
1,0
2,2
     за виданими авансами  
180
0
24,0
     з нарахованих доходів 
190
-
-
     із внутрішніх розрахунків 
200
-
0
Інша поточна дебіторська заборгованість 
210
360,0
22785,8
Поточні фінансові інвестиції 
220
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
 
 
 
     в національній валюті  
230
5386,0
9687,0
     в іноземній валюті  
240
-
-
Інші оборотні активи 
250
-
-
Усього за розділом II 
260
12032,0
34397,6
III. Витрати майбутніх періодів 
270
11,0
4,0
Баланс 
280
67736,0
99461,4
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 
300
50050,0
50050,0
Пайовий капітал 
310
-
-
Додатковий вкладений капітал 
320
-
-
Інший додатковий капітал 
330
445,0
10761,9
Резервний капітал 
340
71,0
613,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
350
10860,0
3725,5
Неоплачений капітал 
360
-
0
Вилучений капітал 
370
-
-
Усього за розділом I 
380
61426,0
65151,1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу  
400
-
61,3
Інші забезпечення  
410
-
-
Страхові резерви
415
7282,8
13859,1
Частка перестраховиків у страхових резервах
416
1537,4
6282,3
Цільове фінансування  
420
-
-
Усього за розділом II 
430
5745,4
7638,1
III. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків 
440
-
0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 
450
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання 
460
-
-
Інші довгострокові зобов'язання 
470
-
25308,0
Усього за розділом III 
480
0
25308,0
IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 
500
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  
510
-
-
Векселі видані  
520
-
-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
22,0
6,4
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
 
 
 
     з одержаних авансів  
540
3,0
126,7
     з бюджетом 
550
198,0
217,3
     з позабюджетних платежів 
560
-
-
     зі страхування 
570
16,0
8,2
     з оплати праці 
580
30,0
16,6
     з учасниками 
590
-
-
     із внутрішніх розрахунків 
600
0
0
Інші поточні зобов'язання 
610
295,6
989,0
Усього за розділом IV 
620
564,6
1364,2
V. Доходи майбутніх періодів 
630
-
-
Баланс 
640
67736,0
99461,4