Баланс компанії станом на 31 грудня 2011 року

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
 
 
  
     залишкова вартість 
010
535,3
489,0
     первісна вартість 
011
557,0
545,0
 накопичена амортизація
012
21,7
56,0
Незавершене будівництво 
020
-
-
Основні засоби: 
 
 
 
     залишкова вартість 
030
65,5
55,9
     первісна вартість 
031
169,1
169,2
     знос 
032
103,6
113,3
Довгострокові фінансові інвестиції: 
 
 
 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
040
2007,4
2007,4
     інші фінансові інвестиції 
045
62451,5
55246,0
Довгострокова дебіторська заборгованість  
050
-
-
Відстрочені податкові активи 
060
-
-
Гудвіл
065
-
-
Інші необоротні активи 
070
-
-
Усього за розділом I 
080
65059,7
57798,3
II. Оборотні активи 
Запаси: 
 
 
 
     виробничі запаси 
100
34,0
3,4
     тварини на вирощуванні та відгодівлі 
110
-
-
     незавершене виробництво 
120
-
-
     готова продукція 
130
-
-
     товари 
140
-
-
Векселі одержані 
150
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
 
 
 
     чиста реалізаційна вартість 
160
1864,6
4187,9
     первісна вартість 
161
1864,6
4187,9
     резерв сумнівних боргів 
162
-
-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 
 
 
     з бюджетом 
170
2,2
3,9
     за виданими авансами  
180
24,0
-
     з нарахованих доходів 
190
-
-
     із внутрішніх розрахунків 
200
-
0
Інша поточна дебіторська заборгованість 
210
22785,8
22611,3
Поточні фінансові інвестиції 
220
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
 
 
 
     в національній валюті  
230
9687,0
14571,4
     в іноземній валюті  
240
-
-
Інші оборотні активи 
250
-
-
Усього за розділом II 
260
34397,6
41377,9
III. Витрати майбутніх періодів 
270
4,1
5,0
Баланс 
280
99461,4
99181,2
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 
300
50050,0
50050,0
Пайовий капітал 
310
-
-
Додатковий вкладений капітал 
320
-
-
Інший додатковий капітал 
330
10761,9
14300,0
Резервний капітал 
340
613,7
800,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
350
3725,5
18093,9
Неоплачений капітал 
360
-
0
Вилучений капітал 
370
-
-
Усього за розділом I 
380
65151,1
83243,9
II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу  
400
61,3
75,3
Інші забезпечення  
410
-
-
Страхові резерви
415
13859,1
14309,0
Частка перестраховиків у страхових резервах
416
6282,3
87,0
Цільове фінансування  
420
-
-
Усього за розділом II 
430
7638,1
14297,4
III. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків 
440
-
0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 
450
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання 
460
-
-
Інші довгострокові зобов'язання 
470
25308,0
-
Усього за розділом III 
480
25308,0
0
IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 
500
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  
510
-
-
Векселі видані  
520
-
-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
6,4
-
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
 
 
 
     з одержаних авансів  
540
126,7
255,0
     з бюджетом 
550
217,3
317,4
     з позабюджетних платежів 
560
-
-
     зі страхування 
570
8,2
7,0
     з оплати праці 
580
16,6
14,0
     з учасниками 
590
-
-
     із внутрішніх розрахунків 
600
0
-
Інші поточні зобов'язання 
610
989,0
1046,6
Усього за розділом IV 
620
1364,2
1640,0
V. Доходи майбутніх періодів 
630
-
-
Баланс 
640
99461,4
99181,3