Баланс компанії станом на 31 грудня 2012 р.

Активи
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 
 
 
залишкова вартість
10
489
465,9
первісна вартість
11
545
543,1
накопичена амортизація
12
56
77,2
Незавершені капітальні інвестиції
20
0
0
Основні засоби:
 
 
 
залишкова вартість
30
55,9
42,3
первісна вартість
31
123,1
103,6
знос
32
67,2
61,3
Довгострокові біологічні активи:
 
 
 
справедлива (залишкова) вартість
35
0
0
первісна вартість
36
0
0
накопичена амортизація
37
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
40
2007,4
2007,4
інші фінансові інвестиції
45
55246
89539,1
Довгострокова дебіторська заборгованість
50
0
22316
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
55
0
0
первісна вартість інвестиційної нерухомості
56
0
0
знос інвестиційної нерухомості
57
0
0
Відстрочені податкові активи
60
0
0
Інші необоротні активи
70
0
0
Гудвіл
65
0
0
Усього за розділом I
80
57798,3
114370,7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
3,4
1,7
Поточні біологічні активи
110
0
0
Незавершене виробництво
120
0
0
Готова продукція
130
0
0
Товари
140
0
0
Векселі одержані
150
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
чиста реалізаційна вартість
160
4187,9
4033,8
первісна вартість
161
4187,9
4033,8
резерв сумнівних боргів
162
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
з бюджетом
170
3,9
2,2
за виданими авансами
180
0
5,3
з нарахованих доходів
190
0
0
із внутрішніх розрахунків
200
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
22611,3
15,7
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
в національній валюті
230
14571,4
13178,7
у.ч. Касі
231
0
0
в іноземній валюті
240
0
1,4
Інші оборотні активи
250
0
0
Усього за розділом II
260
41377,9
17238,8
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
Баланс
280
99176,2
131609,5
 
Пасиви
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
50050
50050
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
14300
28775,9
Резервний капітал
340
800
4418
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
18088,9
15529
Неоплачений капітал
360
0
0
Вилучений капітал
370
0
0
Усього за розділом I
380
83238,9
98772,9
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
75,3
84,5
Інші забезпечення
410
0
0
Страхові резерви
415
14309
9918,2
Частка перестраховиків у страхових резервах
416
87
865,2
Цільове фінансування
420
0
0
Усього за розділом II
430
14297,3
9137,5
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов'язання
460
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
470
0
0
Усього за розділом III
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
0
0
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
0
1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 
з одержаних авансів
540
255
656,2
з бюджетом
550
317,4
276,1
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
7
9,8
з оплати праці
580
14
22,8
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
групами вибуття, утримання для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
1046,6
22733,2
Усього за розділом IV
620
1640
23699,1
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
99176,2
131609,5