Баланс компанії станом на 31 грудня 2014 р.

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
434
407
первісна вартість
1001
539
541
накопичена амортизація
1002
105
134
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
19
13
первісна вартість
1011
56
56
знос
1012
37
43
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
2007
інші фінансові інвестиції
1035
86908
106904
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
22316
22316
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
111684
131647
II. Оборотні активи
Запаси
1100
1
1
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
3123
3310
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
0
0
з бюджетом
1135
97
397
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
0
631
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
9424
9417
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
10037
5011
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
10037
5011
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
497
2206
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
резервах незароблених премій
1183
497
2206
інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
23179
20973
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
134863
152620
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50050
50050
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
41199
56268
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
7525
11292
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
18836
12326
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
117610
129936
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
0
Пенсійні зобов'язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
48
35
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
48
35
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
7193
5614
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
375
265
резерв незароблених премій
1533
6818
5349
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
7241
5649
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
0
0
розрахунками з бюджетом
1620
0
0
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
2391
2224
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
7621
14811
Усього за розділом IІІ
1695
10012
17035
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
134863
152620