Баланс компанії станом на 31 грудня 2015 р.

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
407
380
первісна вартість
1001
541
545
накопичена амортизація
1002
134
165
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
13
13
первісна вартість
1011
56
26
знос
1012
43
13
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
2007
інші фінансові інвестиції
1035
106904
83925
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
22316
22316
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
131647
108641
II. Оборотні активи
Запаси
1100
1
4
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
3310
4327
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
0
0
з бюджетом
1135
397
5
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
631
2832
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
9417
24
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
5011
7696
Готівка
1166
0
85
Рахунки в банках
1167
5011
7611
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
2206
2897
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
резервах незароблених премій
1183
2206
2897
інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
20973
17785
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
152620
126426
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50050
50050
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
56268
56884
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
11292
23002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
12326
-16852
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
129936
113084
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
0
Пенсійні зобов'язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
35
4
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
35
4
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
5614
7335
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
265
299
резерв незароблених премій
1533
5349
7036
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
5649
7339
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
0
0
розрахунками з бюджетом
1620
0
5
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
9
розрахунками з оплати праці
1630
0
18
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
2224
5861
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
14811
110
Усього за розділом IІІ
1695
17035
6003
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
152620
126426