Баланс компанії станом на 31 грудня 2016 р.

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
380
374
первісна вартість
1001
545
542
накопичена амортизація
1002
165
168
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
13
11
первісна вартість
1011
26
26
знос
1012
13
15
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
2007
інші фінансові інвестиції
1035
83925
89366
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
22316
22316
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
108641
114074
II. Оборотні активи
Запаси
1100
4
2
Виробничі запаси
1101
4
2
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
4327
5556
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
0
1
з бюджетом
1135
5
0
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
2832
1846
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
24
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
7696
11010
Готівка
1166
85
2320
Рахунки в банках
1167
7611
7358
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
2897
3137
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
резервах незароблених премій
1183
2897
3137
інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
17785
21552
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
126426
135626
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50050
50050
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
56884
56884
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
23002
23002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-16852
-15768
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
113084
114168
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
0
Пенсійні зобов'язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
4
46
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
4
46
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
7335
13879
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
299
1110
резерв незароблених премій
1533
7036
12769
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
7339
13925
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
0
2
розрахунками з бюджетом
1620
5
262
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
258
розрахунками зі страхування
1625
9
5
розрахунками з оплати праці
1630
18
18
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
5861
2870
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
110
4376
Усього за розділом IІІ
1695
6003
7533
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
126426
135626