Баланс компанії станом на 31 грудня 2008 р.

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість  010 292.2 381.0
первісна вартість 011 307.7

397.0

знос 012
15.5 16.0
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030
112.9 87.8
первісна вартість 031 320.8 380.9
знос 032 207.9 293.1
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 53718.2 9121.0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відсрочені податкові активи 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 54123.3 9589.8
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси 100 60.8 41.2
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість  160 1762.6 2125.5
первісна вартість  161 1762.6 2125.5
резерв сумнівних боргів  162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0.6 28.7
за виданими авансами 180
70.8 54.2
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 150.2 293.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 352.2 45091.8
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 11745.2 4617.5
в іноземній валюті 240 1979.6 -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 16122

52252.8

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 13.9 12.4
БАЛАНС 280 70259.2 61855,0
 
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 300 50050 50050
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 444.9 444.9
Резервний капітал 410 70.7 70.7
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
350 8044.4 8066.0
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 58610 58631.6
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410
- -
Страхові резерви 415 19875.1 7236.3
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 15606.7 4601.7
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 4268.4 2634.6
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відсрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 0 0
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.4 10.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
40.1 -
з бюджетом 550 38.7 32.8
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 1.6 19.3
з оплати праці 580 3.6 39.3
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 7296.4 487.0
Усього за розділом IV 620 7380.8 588.8
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 - -
БАЛАНС 640 70259.2 61855.0