Баланс компанії станом на 31 грудня 2009 р.

Актив
 
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 
 
 
залишкова вартість
010
382,0
525,0
первісна вартість
011
398,0
541,0
накопичена амортизація
012
16,0
16,0
Незавершене будівництво
020
-
-
Основні засоби:
 
 
 
залишкова вартість
030
88,0
73,0
первісна вартість
031
381,0
344,0
знос
032
293,0
271,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
 
 
 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
-
-
інші фінансові інвестиції
045
9121,0
55095,0
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
-
-
Відстрочені податкові активи
060
-
-
Гудвіл
065
-
-
Інші необоротні активи
070
-
-
Усього за розділом I
080
9591,0
55693,0
II. Оборотні активи
Запаси:
 
 
 
виробничі запаси
100
41,0
69,0
тварини на вирощуванні та відгодівлі
110
-
-
незавершене виробництво
120
-
-
готова продукція
130
-
-
товари
140
-
-
Векселі одержані
150
-
-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
чиста реалізаційна вартість
160
2126,0
6216,0
первісна вартість
161
2126,0
6216,0
резерв сумнівних боргів
162
-
-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 
 
 
з бюджетом
170
29,0
1,0
за виданими авансами
180
54,0
-
з нарахованих доходів
190
-
-
із внутрішніх розрахунків
200
292,0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
45092,0
360,0
Поточні фінансові інвестиції
220
-
-
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
в національній валюті
230
4618,0
5386,0
в іноземній валюті
240
-
-
Інші оборотні активи
250
-
-
Усього за розділом II
260
52252,0
12032,0
III. Витрати майбутніх періодів
270
12,0
11,0
Баланс
280
61855,0
67736,0
 
Пасив
 
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
50050,0
50050,0
Пайовий капітал
310
-
-
Додатковий вкладений капітал
320
-
-
Інший додатковий капітал
330
445,0
445,0
Резервний капітал
340
71,0
71,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
8066,0
10860,0
Неоплачений капітал
360
-
-
Вилучений капітал
370
-
-
Усього за розділом I
380
58632,0
61426,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
-
-
Інші забезпечення
410
-
-
Страхові резерви
415
7236,0
7282,8
Частка перестраховиків у страхових резервах
416
4602,0
1537,4
Цільове фінансування
420
-
-
Усього за розділом II
430
2634,0
5745,4
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
-
-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
-
-
Відстрочені податкові зобов'язання
460
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
470
-
-
Усього за розділом III
480
0
0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
-
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
-
-
Векселі видані
520
-
-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
10,0
22,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
 
 
 
з одержаних авансів
540
-
3,0
з бюджетом
550
33,0
198,0
з позабюджетних платежів
560
-
-
зі страхування
570
19,0
16,0
з оплати праці
580
39,0
30,0
з учасниками
590
-
-
із внутрішніх розрахунків
600
-
-
Інші поточні зобов'язання
610
488,0
295,6
Усього за розділом IV
620
589,0
564,6
V. Доходи майбутніх періодів
630
-
-
Баланс
640
61855,0
67736,0