Звіт про доходи та витрати компанії за 2010 рік

Звіт про доходи та витрати страховика
Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
010
34558,0
4081,7
5617,8
12583,7
12274,8
від філій
011
2219,8
1601,3
0
0
618,5
від страхувальників – фізичних осіб
012
4891,6
470,3
1854,7
1486,0
1080,6
від перестрахувальників
013
1708,3
426,4
427,1
412,2
442,6
із них від перестрахувальників-нерезидентів
014
73,6
-
-
10,3
63,3
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
020
14635,3
943,4
1648,0
6344,3
5699,6
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
021
13,0
-
0
-
13,0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
030
Х
6847,6
6308,2
6603,2
10645,6
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
040
Х
6308,2
6603,2
10645,6
13859,1
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
050
Х
1457,4
1184,8
1536,1
4654,5
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
060
Х
1184,8
1536,1
4654,5
6282,3
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
070
17736,1
3405,1
4026,1
5315,4
4989,5
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
080
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
090
0
-
-
-
-
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
091
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
20,8
1,8
0,4
2,4
16,2
у тому числі суми агентських винагород
111
20,8
1,8
0,4
2,4
16,2
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
-
-
-
-
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
201,1
101,1
35,5
16,0
48,5
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
2,0
0
0
0
2,0
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
0
0
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
7,5
5,0
0
0
2,5
Фінансові доходи
210
3,5
1,1
0,2
0,6
1,6
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
3,5
1,1
0,2
0,6
1,6
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
52834,4
8500,1
6834,2
14500,1
23000,0
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
5616,5
2482,1
1261,1
958,5
914,8
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
-
-
-
-
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
-
-
-
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
-
-
-
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
0
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
6,0
1,1
0,7
0,6
3,6
Інші адміністративні витрати
350
1371,4
502,6
281,9
242,4
344,5
Інші витрати на збут послуг
360
454,7
107,7
149,3
105,1
92,6
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
0
-
-
-
-
Інші операційні витрати
370
3552,3
258,3
47,9
2866,4
379,7
Фінансові витрати
380
0
-
-
-
-
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
55452,2
8500,8
9826,9
14498,0
22626,5
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
6966,6
161,2
2321,1
1160,8
3323,5
Результат фінансових операцій
420
3,5
1,1
0,2
0,6
1,6
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-2617,8)
(-0,7)
(-2992,7)
2,1
373,5
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
626,8
92,8
120,5
196,0
217,5
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
626,8
92,8
120,5
196,0
217,5
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
0
0
ІХ. Чистий
Прибуток
470
4517,4
68,8
0
967,5
3481,1
Збиток
480
(-791,9)
0
(-791,9)
0
0