Звіт про доходи та витрати компанії за 2011 рік

Звіт про доходи та витрати страховика
Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
010
35287,8
5480,6
6121,3
7335,8
16350,1
від філій
011
0
0
0
0
0
від страхувальників – фізичних осіб
012
3896,3
901,5
1032,4
1139,3
823,1
від перестрахувальників
013
2403,8
630,8
341,4
547,3
884,3
із них від перестрахувальників-нерезидентів
014
402,0
147,5
108,0
0
146,5
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
020
1401,4
1078,6
241,2
51,0
30,6
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
021
0
0
0
-
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
030
Х
13579,1
10258,6
8373,8
7938,5
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
040
Х
10755,3
7601,4
7938,5
13949,0
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
050
Х
6282,3
4195,9
1716,1
342,8
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
060
Х
4195,9
1716,1
342,8
87,0
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
070
27596,9
5139,4
6057,5
6346,8
10053,2
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
080
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
090
0
-
-
-
-
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
091
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
1,5
1,5
0
0
0
у тому числі суми агентських винагород
111
0
0
0
0
0
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
-
-
-
-
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
199,5
45,5
68,8
8,9
76,3
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
7,3
3,3
0
4,0
0
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
0
0
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
5,1
10,2
(-36,4)
19,1
12,2
Фінансові доходи
210
5,7
3,7
0,1
1,4
0,5
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
5,7
3,7
0,1
1,4
0,5
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
82448,0
15250,0
10470,0
10520,0
46208,0
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
3670,2
747,7
545,8
807,4
1569,3
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
-
-
-
-
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
-
-
-
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
-
-
-
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
0
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
3,7
1,3
0,9
1,5
0
Інші адміністративні витрати
350
1393,3
255,6
414,2
395,4
328,1
Інші витрати на збут послуг
360
274,5
37,3
43,9
37,6
155,7
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
0
-
-
-
-
Інші операційні витрати
370
2486,4
345,5
1817,0
71,3
252,6
Фінансові витрати
380
0
-
-
-
-
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
83321,9
15316,7
10471,1
10613,5
46920,6
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
19982,2
3812,5
3268,1
5065,6
7836,0
Результат фінансових операцій
420
5,7
3,7
0,1
1,4
0,5
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-873,9)
(-66,7)
(-1,1)
(-93,5)
(-712,6)
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
1020,1
114,9
188,4
221,3
495,5
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
0
0
0
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
0
0
ІХ. Чистий
Прибуток
470
18093,9
3634,6
3078,7
4752,2
6628,4
Збиток
480
0
0
0
0
0