Звіт про доходи та витрати компанії за 2012 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
27201,2
5229,5
8153,1
5010,4
8808,2
від філій
11
515,3
100,5
134,6
201,2
79
від страхувальників – фізичних осіб
12
5779,8
596,1
1445,1
1994
1744,6
від перестрахувальників
13
2142,3
376,4
587,8
630,8
547,3
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
213,4
0
0
149,1
64,3
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
1519,3
13,2
70,9
50,3
1384,9
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
1364,3
0
0
0
1364,3
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
13743,4
11081,8
10262,7
7347,8
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
11081,8
10262,7
7347,8
8968,2
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
87
30,3
54
61,2
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
30,3
54
61,2
865,2
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
31235,3
7821,2
8925
7882,2
6606,9
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
0
0
0
0
0
у тому числі суми агентських винагород
111
0
0
0
0
0
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
0
0
0
0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
0
0
0
0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
0
0
0
0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
0
0
0
0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
232,9
68,1
59,4
96,5
8,9
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
0
0
0
0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
0
0
0
0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
163,4
21,8
112,5
21,4
7,7
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
0
0
0
0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
0
0
0
0
Інші операційні доходи
200
61,3
-52
104
2
7,3
Фінансові доходи
210
8,4
3,8
3
0,5
1,1
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
0
0
0
0
доходи за облігаціями
212
0
0
0
0
0
доходи від депозитів
213
8,4
3,8
3
0,5
1,1
дивіденди за акціями
214
0
0
0
0
0
Інші доходи
220
66900
17100
16600
16600
16600
Надзвичайні доходи
230
0
0
0
0
0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
6600,4
288
461,5
1100,9
4750
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
0
0
0
0
Виплати викупних сум
250
0
0
0
0
0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
950
0
0
0
950
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
0
0
0
0
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
0
0
0
0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
0
0
0
0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
0
0
0
0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
0
0
0
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
0
0
0
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
10,8
0
0
0
10,8
у тому числі на винагороди брокерам
311
10,8
0
0
0
10,8
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
0
0
0
0
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
0
0
0
0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
0
0
0
0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу
334
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
0
0
0
0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
0
0
0
0
0
Інші адміністративні витрати
350
1574,2
305,1
336
448,8
484,3
Інші витрати на збут послуг
360
1301,9
72,6
360
419,9
449,4
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
370
414,6
136,6
81,4
185,5
11,1
Фінансові витрати
380
0
0
0
0
0
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
0
0
0
0
проценти за користування кредитами
382
0
0
0
0
0
проценти за облігаціями випущеними
383
0
0
0
0
0
Інші витрати
390
71298,7
21554,5
16674,5
16469,6
16600,1
Надзвичайні витрати
400
0
0
0
0
0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
20841
7056,8
7961,9
5847
-24,7
Результат фінансових операцій
420
8,4
3,8
3
0,5
1,1
у тому числі від участі в капіталі
421
0
0
0
0
0
Результат іншої звичайної діяльності
430
-4398,7
-4454,5
-74,5
130,4
-0,1
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
921,7
176,3
235,1
159
351,3
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
882,3
176,3
235,1
159
311,9
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
0
0
0
0
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
39,4
0
0
0
39,4
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
0
0
0
0
ІХ. Чистий:
Прибуток
470
15904
2429,8
7655,3
5818,9
0
Збиток
480
-375
0
0
0
-375