- Звіт про доходи та витрати компанії за 2015 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
18800,6
3204,5
3611,8
4624
7360,3
від філій
11
0
0
0
0
0
від страхувальників – фізичних осіб
12
5603,8
123,8
645,5
1990,4
2844,1
від перестрахувальників
13
2253,9
938,8
450,5
401,7
462,9
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
12763,8
6084,8
2088
1374
3217
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
0
0
0
0
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
5348,9
4674,9
4517,2
4856,5
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
4674,9
4517,2
4856,5
7035,8
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
2205,8
4756,2
4112,4
2876,5
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
4756,2
4112,4
2876,5
2897,4
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
5041,5
344,1
1037,7
1674,8
1984,9
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
0
0
0
0
0
у тому числі суми агентських винагород
111
8,2
0
0
0
8,2
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
0
0
0
0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
0
0
0
0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
0
0
0
0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
0
0
0
0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
128,7
69,8
1
0
57,9
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
0
0
0
0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
0
0
0
0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
8,2
1,5
2
2,4
2,3
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
0
0
0
0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
0
0
0
0
Інші операційні доходи
200
272,5
0
252,6
0
19,9
Фінансові доходи
210
60,4
22,1
18,2
0
20,1
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
0
0
0
0
доходи за облігаціями
212
0
0
0
0
0
доходи від депозитів
213
60,4
22,1
18,2
0
20,1
дивіденди за акціями
214
0
0
0
0
0
Інші доходи
220
17623,2
1500
2000
1700
12423,2
Надзвичайні доходи
230
0
0
0
0
0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
712,4
32,6
54,5
451,9
173,4
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
0
0
0
0
Виплати викупних сум
250
0
0
0
0
0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
34,6
0
0
0
34,6
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
0
0
0
0
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
0
0
0
0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
0
0
0
0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
0
0
0
0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
0
0
0
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
0
0
0
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
0
0
0
0
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
0
0
0
0
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
0
0
0
0
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
0
0
0
0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
0
0
0
0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу
334
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
0
0
0
0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
0
0
0
0
0
Інші адміністративні витрати
350
1105,2
295,1
257,8
273,7
278,6
Інші витрати на збут послуг
360
3198,2
23,2
113,2
676,1
2385,7
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
370
1285,5
814,9
69,3
72,9
328,4
Фінансові витрати
380
0
0
0
0
0
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
0
0
0
0
проценти за користування кредитами
382
0
0
0
0
0
проценти за облігаціями випущеними
383
0
0
0
0
0
Інші витрати
390
33162,3
1506
2006
1711,4
27938,9
Надзвичайні витрати
400
0
0
0
0
0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
-876,8
-750,4
798,5
202,6
-1127,5
Результат фінансових операцій
420
60,4
22,1
18,2
0
20,1
у тому числі від участі в капіталі
421
0
0
0
0
0
Результат іншої звичайної діяльності
430
-15539,1
-6
-6
-11,4
-15515,7
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
496,4
96,1
108,4
138,7
153,2
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
496,4
96,1
108,4
138,7
153,2
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
0
0
0
0
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
0
0
0
0
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
0
0
0
0
ІХ. Чистий:
Прибуток
470
754,8
0
702,3
52,5
0
Збиток
480
-17606,7
-830,4
0
0
-16776,3
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.