- Звіт про доходи та витрати компанії за 2016 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
30864,8
3514,8
3613,4
10955,4
12781,2
від філій
11
0
0
0
0
0
від страхувальників – фізичних осіб
12
2266,9
856,4
351,7
245,2
813,6
від перестрахувальників
13
2931,9
305,9
576,9
677,6
1371,5
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
9024
1500
1916,3
3055,5
2552,2
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
0
0
0
0
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
7035,8
6025,4
5043,3
8717,4
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
6025,4
5043,3
8717,4
12769
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
2897,4
2439,1
2378,2
2892,4
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
2439,1
2378,2
2892,4
3136,8
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
16347
2566,9
2618,3
4740
6421,8
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
0
0
0
0
0
у тому числі суми агентських винагород
111
18,8
2,9
7,4
4,6
3,9
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
0
0
0
0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
0
0
0
0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
208,1
198
10,1
0
0
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
0
0
0
0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
0
0
0
0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
94,4
0
28,2
0
66,2
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
0
0
0
0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
0
0
0
0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
4,7
2,9
1,8
0
0
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
0
0
0
0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
0
0
0
0
Інші операційні доходи
200
1356,3
1279,9
74
1
1,4
Фінансові доходи
210
370,8
0
90,5
170
110,3
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
0
0
0
0
доходи за облігаціями
212
0
0
0
0
0
доходи від депозитів
213
370,8
0
90,5
170
110,3
дивіденди за акціями
214
0
0
0
0
0
Інші доходи
220
30150
7400
6500
5000
11250
Надзвичайні доходи
230
0
0
0
0
0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
457,8
32,8
138,6
137,8
148,6
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
0
0
0
0
Виплати викупних сум
250
0
0
0
0
0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
1018,5
0
0
618,5
400
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
0
0
0
0
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
0
0
0
0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
0
0
0
0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
0
0
0
0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
13086,8
2112,4
2284,3
3477
5213,1
у тому числі на агентські винагороди
301
13086,8
2112,4
2284,3
3477
5213,1
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
0
0
0
0
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
0
0
0
0
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
0
0
0
0
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
0
0
0
0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
1,1
1,1
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
1,1
1,1
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
1,5
1,5
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
0
0
0
0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу
334
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
0
0
0
0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
0
0
0
0
0
Інші адміністративні витрати
350
1021,9
276,5
255,8
253,3
236,3
Інші витрати на збут послуг
360
0
0
0
0
0
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
370
462,6
211,6
41,5
89,6
119,9
Фінансові витрати
380
0
0
0
0
0
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
0
0
0
0
проценти за користування кредитами
382
0
0
0
0
0
проценти за облігаціями випущеними
383
0
0
0
0
0
Інші витрати
390
30551
7444
6545
5220,8
11341,2
Надзвичайні витрати
400
0
0
0
0
0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
1979,1
1414,7
19,6
169,4
375,4
Результат фінансових операцій
420
370,8
0
90,5
170
110,3
у тому числі від участі в капіталі
421
0
0
0
0
0
Результат іншої звичайної діяльності
430
-401
-44
-45
-220,8
-91,2
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
865
97
91
308
369
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
188
97
91
0
0
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
0
0
0
0
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
0
0
0
0
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
0
0
0
0
ІХ. Чистий:
Прибуток
470
1299,2
1273,7
0
0
25,5
Збиток
480
-215,3
0
-25,9
-189,4
0
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.