Звіт про доходи та витрати компанії за 2006 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
50463,4
11074,5
11308,9
22662,7
5417,3
від філій
11
5364
798,9
1038,3
1783,2
1743,6
від страхувальників – фізичних осіб
12
1141
38,8
137,4
551,6
413,2
від перестрахувальників
13
46459,4
10470,8
10606,8
21348,1
4033,7
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
46819,8
10371,2
10715,8
21166,5
4566,3
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
0
-
-
-
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
Х
8448,2
11990,2
13725,3
20335,9
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
Х
11990,2
13725,3
20335,9
14573,7
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
Х
7593,7
11168,1
12967,4
19060,6
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
Х
11168,1
12967,4
19060,5
13349,6
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
3273,9
735,7
657,3
978,7
902,2
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
-
-
-
-
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
-
-
-
-
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
1,3
0,3
0,1
0
0,9
у тому числі суми агентських винагород
111
1,3
0,3
0,1
0
0,9
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
-
-
-
-
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
148
1,1
39,9
83,4
23,6
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
14,1
-
12
-
2,1
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
-
-
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
0
-
-
-
-
Фінансові доходи
210
14,8
5
1,8
2,4
5,6
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
14,8
5
1,8
2,4
5,6
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
38249,2
7748,8
8000,3
14300
8200,1
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
982,4
138,3
281,6
314,5
248
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
-
-
-
-
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
130,5
33,9
36,3
12,3
48
у тому числі на агентські винагороди
301
126,8
33,9
36,3
12,3
44,3
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
2,5
1,4
0,4
0,2
0,5
у тому числі на оплату судових затрат
321
1,1
1,1
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
1,4
0,3
0,4
0,2
0,5
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
692,3
127,7
204,1
160,2
200,3
Інші адміністративні витрати
350
184
13,5
9,5
58,7
102,3
Інші витрати на збут послуг
360
12
-
-
11,6
0,4
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
11,9
-
-
11,6
0,3
Інші операційні витрати
370
178,8
132
0,1
35,1
11,6
Фінансові витрати
380
0
-
-
-
-
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
38392,6
7856,5
8007,7
14314,2
8214,2
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
1254,8
290,3
177,3
469,5
317,7
Результат фінансових операцій
420
14,8
5
1,8
2,4
5,6
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-143,4)
(-107,7)
(-7,4)
(-14,2)
(-14,1)
Результат надзвичайних подій
440
0
-
-
-
-
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
123,3
23,4
18,7
46
35,2
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
-
-
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
-
-
ІХ. Чистий
Прибуток
470
1002,9
164,2
153
411,7
274
Збиток
480
0
-
-
-
-