Звіт про доходи та витрати компанії за 2007 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
50365,3
4799,6
12163,3
12992,1
20410,3
від філій
11
18772,2
2371,5
3589
5734,5
7077,2
від страхувальників – фізичних осіб
12
2108,8
268,5
476,2
766
598,1
від перестрахувальників
13
27866,1
3505,1
9049,4
8067,5
7244,1
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
38483,3
3253,8
9398,1
8858,3
16973,1
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
107
-
-
-
107
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
Х
14573,7
9578
10306,9
13620,9
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
Х
9578
10306,9
13620,9
19875,1
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
Х
13349,6
8012,1
7853,7
9725,1
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
Х
8012,1
7853,7
9725,1
15606,7
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
8837,7
1204
1877,9
2691,2
3064,6
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
10,3
1,7
1,3
3,4
3,9
у тому числі суми агентських винагород
111
5,7
1,1
0,5
2,6
1,5
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
208,5
34,9
48,8
79,5
45,3
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
11,9
1,1
1,1
2,9
6,8
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
1016,3
-
1,3
1000,4
14,6
Фінансові доходи
210
19,7
6,7
3,8
4,3
4,9
у тому числідоходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
19,7
6,7
3,8
4,3
4,9
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
44881,5
5028,8
6068
13985,6
19799,1
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
1784,4
262,3
489,4
416,2
616,5
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
131,5
18,7
24,1
40,5
48,2
у тому числі на агентські винагороди
301
131,5
18,7
24,1
40,5
48,2
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
9,6
0,7
-
4,1
4,8
у тому числі на оплату судових затрат
321
4,8
-
-
3,7
1,1
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
4,8
0,7
-
0,4
3,7
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
844,5
170,6
193,5
231,1
249,3
Інші адміністративні витрати
350
422,6
132,7
106,5
90,8
92,6
Інші витрати на збут послуг
360
66
9,1
17,1
23,5
16,3
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
0
-
-
-
-
Інші операційні витрати
370
1103,9
0,3
39,1
1010,1
54,4
Фінансові витрати
380
0,3
-
0,3
-
-
Інші витрати
390
46122,4
5029,1
6070,2
13984,3
21038,8
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
5722,2
647,3
1060,7
1961,1
2053,1
Результат фінансових операцій
420
19,4
6,7
3,5
4,3
4,9
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-1240,9)
(-0,3)
(-2,2)
1,3
(-1239,7)
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
384,4
38,1
91,4
127,3
127,6
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
-
-
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
-
-
ІХ. Чистий
Прибуток
470
4116,3
615,6
970,6
1839,4
690,7
Збиток
480
0
0
0
0
0