Звіт про доходи та витрати компанії за 2009 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
010
18162,4
3184,2
3599,5
3389,8
7988,9
від філій
011
12830,3
3110,7
3518,9
3333,8
2866,9
від страхувальників – фізичних осіб
012
3293,9
685,8
613,3
786,9
1207,9
від перестрахувальників
013
3384,7
1207,3
864,4
755,4
557,6
із них від перестрахувальників-нерезидентів
014
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
020
6535,1
2189,6
2237,3
1275,2
833,0
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
021
0
-
-
-
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
030
Х
7236,0
5530,5
4442,6
4129,6
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
040
Х
5530,5
4442,6
4129,6
6847,6
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
050
Х
4602,0
3618,1
2920,3
2097,9
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
060
Х
3618,1
2920,2
2097,9
1457,3
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
070
8870,9
1716,2
1752,2
1605,2
3797,3
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
080
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
090
0
-
-
-
-
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
091
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
7,5
6,5
0,4
0,4
0,2
у тому числі суми агентських винагород
111
1,2
0,7
-
0,3
0,2
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
-
-
-
-
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
450,2
88,2
30,4
166,8
164,8
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
99,0
-
58,0
10,0
31,0
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
8,6
-
4,1
4,5
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
7,6
-
0,6
1,4
5,6
Фінансові доходи
210
0,1
-
0,1
-
-
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
0,1
-
0,1
-
-
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
32680,2
22657,8
-
2500,4
7522,0
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
3748,4
751,7
634,2
714,1
1648,4
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
-
-
-
-
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
1,2
1,2
-
-
-
у тому числі на агентські винагороди
301
1,2
1,2
-
-
-
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
293,2
105,2
80,3
52,4
55,3
Інші адміністративні витрати
350
1393,7
511,8
223,0
368,3
290,6
Інші витрати на збут послуг
360
284,9
71,3
42,2
78,2
93,2
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
0
-
-
-
-
Інші операційні витрати
370
232,8
53,5
(-119,0)
226,3
72,0
Фінансові витрати
380
0
-
-
-
-
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
33027,9
22656,8
1,7
2499,5
7869,9
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
3489,6
316,2
985,0
347,0
1841,4
Результат фінансових операцій
420
0,1
0
0,1
0
0
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-347,7)
1,0
(-1,7)
0,9
(-347,9)
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
348,0
52,0
40,0
40,3
215,7
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
-
-
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
1,5
(-1,5)
ІХ. Чистий
Прибуток
470
2794,0
265,2
943,4
306,1
1279,3
Збиток
480
0
0
0
0
0