Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Довідник
Історія

Для тих, хто не бажає витрачати час на пошук інформації про страхування, ми пропонуємо Вам ознайомитися з його історією та довідником термінів.

Довідник

А-Б-В-Г-Д-Е-Є-Ж-З-И-І-Ї-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Ц-Ч-Ш-Щ-Ю-Я

 

Якщо Ви бажаєте уточнити значення якогось страхового терміну або Вам просто цікаво більше дізнатися про страхування та страхові терміни - тоді Ви потрапили саме на ту сторінку. Якщо Ви не знайшли в нашому довіднику слова що Вас цікавить, Ви можете надіслати запит на нього адміністрації сайту. Якщо цей термін має відношення до галузі страхування, його опис гарантовано з'явиться в нашому довіднику протягом доби.


 А

АБАНДОН - право страхувальника заявити про відмову від своїх прав на застраховане майно на користь страховика та отримати повне страхове відшкодування.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ - страхування на випадок ризику аварії, пошкодження або загибелі повітряного судна; страхування авіавантажів; страхування відповідальності за життя та здоров'я пасажирів на час повітряного перельоту, а також багажу на випадок його втрати або ушкодження; страхування відповідальності власників аеропортів; страхування втрати прибутку внаслідок неможливості експлуатувати авіаційні транспортні засоби в результаті аварії.
АВТОМОБІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - страхування авто- і мототранспортных засобів, а також водіїв і пасажирів. У сферу автомобільного страхування включається страхування громадянської відповідальності власника автотранспортного засобу за шкоду, заподіяна життя, здоров'ю або майну третіх осіб у зв'язку з експлуатацією автомобіля або мотоцикла як джерела підвищеної небезпеки (у більшості країн носить обов'язковий характер).
АГЕНТ СТРАХОВИЙ - фізична або юридична особа, що має агентську угоду зі страховиком і займається страховою діяльністю від імені й в інтересах страховика.
АДЖАСТЕР - особа, що розглядає претензію й організуюче її врегулювання.
АКТ СТРАХОВИЙ - Документ, в якому вказані місце, час та причини страхового випадку, розміри збитку і т.і. При необхідності містить висновки експертів та інших компетентних органів. Складається страховою компанією за участю страхувальника або його представника при настанні страхового випадку; служить підставою для виплати страхового відшкодування.
АКТУАРІЙ - фахівець в області математичної статистики й теорії імовірності, що професійно займається розрахунками тарифів, резервів і зобов'язань у страховій компанії.
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ - математичні й статистичні дослідження способів утворення страхових резервів, страхових тарифів по видах страхування.
АНДЕРРАЙТЕР - особа, уповноваженою страховою компанією аналізувати, приймати на страхування (перестрахування) і відхиляти всі види ризиків, а також класифікувати обрані ризики для одержання по ним оптимальної страхової премії. Андеррайтер відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфеля. Повинен мати необхідні знання і практику для встановлення відповідного ступеня ризику, ставок премій та умов страхування.
АНДЕРРАЙТИНГ - процес аналізу ризиків; прийняття ризиків на страхування (перестрахування) або відхилення, що включає: їхню оцінку; класифікацію на страхові або не страхові; визначення строків, умов і розмірів покриття; розрахунок розмірів премії.
АННУЇТЕТ - угода або контракт зі страховою компанією, по якому фізична особа здобуває право на регулярні надходження певної суми (пенсії або ренти), починаючи з певного часу, наприклад, виходу на пенсію.
АУДИТ - незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації про діяльність страховика з метою підтвердження їх достовірності і законності. Всі страховики зобов'язані, щорічно проходити зовнішній аудит. Він здійснюється юридичними абo фізичними особами, які мають сертифікати й ліцензії, видані Аудиторською палатою України.

 

На початок


 Б
БАНКІВСЬКЕ СТРАХУВАННЯ - це вторгнення комерційних банків у сферу страхування (переважно особистого страхування); виражається в придбанні діючих страхових компаній й/або (якщо це дозволено законодавством) організації системи продажу страхових полісів через розгалужену мережу банківських філій і відділень.
БЛОКОВЕ СТРАХУВАННЯ - покриває ризики, що відносяться до декількох видів товарів, що відвантажуються із різних видів транспорту й зі значною кількістю дрібних партій.
БОНУС - у страхуванні - сума грошей понад звичайні надходження, що виплачується власнику страхового полісу страховиком, що одержав прибуток від інвестиції страхових резервів по страхуванню життя.
БОНУС-МАЛУС - система знижок до базисної тарифної ставки, за допомогою якої страховик зменшує страхову премію (на строк не менший одного року), якщо відносно об'єкта страхування не спостерігалася реалізація страхового ризику; система надбавок до базисної тарифної ставки, якщо відносно об'єкта страхування відбулася реалізація страхового ризику.
БРОКЕР СТРАХОВИЙ
- страховий посередник між страхувальником і страховиком, діє від імені своїх клієнтів (страхувальників) і укладає договори страхування від їхнього імені.
БРОКЕРСЬКА КОМІСІЯ - винагорода на користь брокера за його послуги, виплачується із премії, призначеної страховику.

 

На початок


 В
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, при якій страхувальник одночасно є страховиком.
ВИГОДОНАБУВАЧ - Фізична або юридична особа, що визначена в договорі страхування як одержувач страхового відшкодування у випадку настання страхової події.
ВСЕБІЧНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС - страхування експорту (експортного кредиту) одночасно від політичного та кредитного ризиків.

 

На початок


 Д
ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХОВА - заява страхувальника про об'єкт страхування й про характер ризику. Включає відомості про місцезнаходження, вартість, стан, порядок зберігання або використання, технічну готовність, пожежну або іншу аварійну сигналізацію, а також якісні характеристики (марка, модель, сорт, структура, склад та ін.).
ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - діяльність, пов'язана з експлуатацією певних об'єктів, особливі властивості яких створюють підвищену ймовірність заподіяння шкоди оточуючим.
ДИСКОНТ - знижка при повторному страхуванні, що можуть отримати страхувальники, які протягом певного періоду часу не допускали виникнення страхових випадків.
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, що здійснюється на основі договору. На відміну від обов'язкового страхування, при якому страхувальник зобов'язаний за законом укласти договір про страхування свого майна або відповідальності перед третіми особами, договір страхування укладається добровільно.
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - угода між страхувальником і страховиком, по якому одна сторона (страховик) приймає на себе за обумовлену винагороду (страхова премія) зобов'язання відшкодувати збитки іншої сторони (страхувальника), що відбулися внаслідок передбачених у договорі страхування несприятливих подій, яким піддається застраховане майно, а також життя або здоров'я страхувальника.

 

На початок


 З
ЗАСТРАХОВАНИЙ - Фізична особа, життя, здоров'я і працездатність якого є об'єктом страхового захисту по особистому страхуванню.
ЗАЯВА СТРАХУВАЛЬНИКА - письмовий документ про бажання укласти договір страхування або інформація про настання страхового випадку.
ЗАЯВЛЕНИЙ ЗБИТОК -
грошове вираження збитку (шкоди), нанесеного майновим інтересам страхувальника (застрахованого) у результаті настання страхового випадку, про факт якого в порядку, установленому законом або договором страхування, заявлено страховикові.
ЗБИТОК - в практиці страхування має кілька значень:
1) шкода, що заподіяна застрахованому майну в результаті страхового випадку та підлягає відшкодуванню страховиком;
2) втрати страхувальника в грошовій формі в результаті настання страхового випадку.
ЗЕЛЕНА КАРТА - угода про взаємне визнання країнами-членами Угоди полісу страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Угоду про зелену карту підписано в 1953 році за рекомендацією Економічної та соціальної ради ООН і її членами є більшість країн світу. Відповідно до Угоди страховий поліс по цивільній відповідальності автовласників, виданий у будь-який країні-члені Угоди, дійсний на території іншої країни, що є членом цієї Угоди. Це означає, що, якщо іноземним власником такого полісу нанесений збиток третій стороні в іншій країні перебування - члені угоди, і виникає відповідна відповідальність, страхова організація, до якої він звернувся, повинна повністю відшкодувати такий збиток, надати йому необхідну допомогу й стягнути виниклі в цьому зв'язку витрати зі страхової компанії, що видала поліс. Україна - член угоди З.к. з червня 1997 року.

 

На початок


 К
КАТАСТРОФІЧНИЙ РИЗИК - 1) збиток або серія зв'язаних між собою збитків, які можуть відбутися в певному місці одночасно; 2) велика кількість можливих ризиків; 3) стихійне лихо; 4) надзвичайна ситуація.
КЕПТИВНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ - дочірня страхова компанія, створена промисловими й торгівельними організаціями для забезпечення страхового захисту материнської організації. Дозволяє заощаджувати на витратах на страхування, зокрема, на брокерських комісіях.
КЛУБИ ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ (P&I Clubs) - організації, створювані судновласниками з метою страхування від збитків, заподіяних третім особам, що не покриваються договором морського страхування.
КОЕФІЦІЄНТ ЗБИТКОВОСТІ - у страхуванні - відношення розміру страхового відшкодування, сплаченого або підлягаючого оплаті, до заробленої страхової премії.
КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, що застосовується для страхування кількох осіб, які виступають як єдине ціле для зручності вирішення адміністративних питань. Звичайно так чинять роботодавці, що страхують своїх працівників. Груповий поліс виписується на роботодавця або іншого представника групи застрахованих, а члени групи отримують сертифікати як підтвердження того, що вони застраховані.
КОМБІНОВАНЕ СТРАХУВАННЯ - комплексне страхове покриття по кількох видах страхування, яке гарантує один договір страхування.

 

На початок


 Л
ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА - максимальна відповідальність страховика за договором страхування; фіксується в страховому полісі. Може встановлюватися по окремому страховому ризику або по окремому страховому випадку.
ЛІМІТ СТРАХУВАННЯ - максимальна грошова сума, на яку можна застрахувати матеріальні цінності, життя, здоров'я й т.д., виходячи зі зробленої оцінки ризику.
"ЛЛОЙД" - 1) міжнародний страховий ринок, територіально розміщений у Лондонському Сіті, як світовому фінансовому центрі; 2) англійська корпорація приватних страховиків, кожний з яких приймає страхування на свій ризик. Перше згадування про "Ллойд" відноситься до 1688 р., можлива дата заснування - 1734р. У цей час це найбільший страховик з міжнародною репутацією.

 

На початок


 М
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ - галузь страхування, у якому об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, розпорядженням і користуванням майном. Майнове страхування включає такі види: страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів водного транспорту, страхування вантажів, страхування інших видів майна.
МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ - сукупність всіх видів страхування, що забезпечують страховий захист майнових інтересів учасників морського підприємства від ризиків, пов'язаних з небезпеками й випадками, яким піддаються судно, вантаж і фрахт. До морського страхування відноситься також страхування відповідальності судновласників.

 

На початок


 Н
НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - вид довгострокового страхування життя, по якому страхова сума виплачується страхувальникові при досягненні ним до зазначеного віку або у випадку смерті застрахованого його спадкоємцям. Такі поліси гарантують виплату страхового забезпечення (або самому застрахованому, або його спадкоємцям), тому вони часто відіграють подвійну роль: як страхового полісу, так і інвестиції.
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК - 1) раптова короткочасна подія, що наступила всупереч волі людини та призвела до шкоди здоров'ю або смерті; 2) аварія, вибух, катастрофа, дорожньо-транспортний випадок (ДТП), що супроводжуються смертю, каліцтвом, загибеллю або ушкодженням застрахованого об'єкта.

 

На початок


 О
ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ - майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України:
1) пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю або пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
2) пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном (майнове страхування);
3) пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичної особи, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ - форма страхування, при якій відносини між страхувальником і страховиком виникають в силу чинного законодавства і не вимагають, як це має місце в добровільному страхуванні, попередньої згоди сторін.
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ - галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням людини.

 

На початок


 П
ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК - 1) страховик, що приймає на себе певну частину зобов'язань іншого страховика по здійсненню страхової виплати; 2) компанія, що спеціалізується тільки на перестрахуванні.
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по ним передає на погоджених умовах іншим страховикам (перестрахувальникам) з метою створення збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової стабільності й рентабельності страхових операцій.
ПОВНА ЗАГИБЕЛЬ - безповоротна втрата страхувальником застрахованого майна (судна, вантажу, автомобілю) у результаті настання застрахованих ризиків.
ПОЛІВЛАСНИК - страхувальник або застрахована особа.
ПОЛІС - Документ, що є юридичним доказом укладеного договору страхування. При потребі може бути пред'явлений до суду для пред'явлення позову до страховика по стягненню з його збитку.
ПОЛІС ГЕНЕРАЛЬНИЙ - договір страхування, відповідно до якого страхувальник зобов'язується застрахувати в страховика всі ризики певного роду на подібних умовах. Наприклад, вантажі, що відправляються або отримуються ним протягом певного періоду часу, повинні страхуватися в одного страховика, а він повинен відповідати за всі зазначені ризики страхувальника, у тому числі й за ті, які не були вчасно заявлені до страхування.
ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ СТРАХОВИКАМИ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ - визначений державним органом порядок, відповідно до якого вільні кошти страхових резервів використаються страховиками для інвестицій у різні фінансові інструменти.
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ - документ, що встановлює права та обов'язки сторін за договором страхування, об'єкт страхування, перелік страхових випадків і виключень, при яких страховик звільняється від відповідальності. Правила страхування звичайно викладаються в страховому полісі або становлять невід'ємну частину договору страхування. Затверджуються керівником страхової компанії й органами державного страхового нагляду.
ПРЕМІЯ - сума, що сплачує страхувальником страховикові за прийняття останнім на себе зобов'язань виплатити відповідну суму при настанні страхового випадку, обумовленого в умовах договору страхування.
ПУЛ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ - об'єднання компаній для організації перестрахувального захисту, де кожна компанія (відмінність від пула страхового) проводить страхування самостійно, передаючи пулу лише частину прийнятої відповідальності.
ПУЛ СТРАХОВИЙ - об'єднання страхових компаній на основі договору (угоди) для спільного страхування від певних видів ризику (переважно великих і маловідомих). Будується на принципах співстрахування.

 

На початок


 Р
РЕГРЕС - право страховика на пред'явлення до третьої сторони, винної в настанні страхового випадку, претензій з метою одержання відшкодування за заподіяний збиток.
РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ - Спеціальні фонди, утворені страховиком для виконання фінансових зобов'язань по заявленим йому, але ще не оплаченим збиткам.
РЕТРОЦЕСІЯ - процес подальшої передачі раніше прийнятих у перестрахування ризиків.
РИЗИК - ймовірність понести збиток або втратити вигоду (кількісно вимірювана непевність в одержанні відповідного доходу або збитку).
РИЗИК НЕСТРАХОВИЙ - передбачувана подія; може викликати такі збитки, які не можна компенсувати придбанням страхового поліса (збитки від воєнних дій, цивільних безладь, надзвичайних ситуацій).
РОЗМІЩЕННЯ РИЗИКІВ - страхування великих, дорогих або небезпечних ризиків через брокерів у декількох страховиків.

 

На початок


 С
САМОСТРАХУВАННЯ - створення власних резервних фондів для покриття страхових випадків.
СИНЯ КАРТА - аналог угоди “Зелена карта”. Була розроблена за часів “залізної завіси” країнами-членами РЕВ. На сьогоднішній день дана угода поширює свій захист лише на деякі постсоціалістичні країни, майже у всіх колишніх країнах-членах угоди замінена “Зеленою картою”..
СПІВСТРАХУВАННЯ - страхування, при якому два або більше страховиків беруть участь певними частками в страхуванні того самого ризику, видаючи спільний або роздільні поліси, кожний на страхову суму відповідно своїй частці.
СТАВКА ПРЕМІЇ - відношення страхової премії до страхової суми.
СТРАХОВА ВАРТІСТЬ - сума грошової оцінки майнового інтересу в договорі страхування. Страхова сума не може перевищувати дійсної вартості застрахованого майна на момент укладання договору.
СТРАХОВА ВИПЛАТА - будь-яка виплата, здійснена відповідно до умов договору страхування.
СТРАХОВА ПОДІЯ - обставина, визначена договором страхування (у добровільному страхуванні) або законом (в обов'язковому страхуванні) як подія, по якій страховик зобов'язаний виконувати свої зобов'язання по страховому відшкодуванню.
СТРАХОВА (РИЗИКОВА) НАДБАВКА - так звана нетто-надбавка, яка додається до розрахованої величини нетто-тарифу (див. Структуру страхового тарифу). Вона необхідна, щоб фінансувати випадкові відхилення реального збитку від очікуваних показників.
СТРАХОВА СУМА - визначена страхувальником при укладанні договору страхування сума, на яку страхувальник страхує свій інтерес. Страхова сума в майновому страхуванні не повинна перевищувати страхової вартості об'єкта страхування.
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - сума, виплачувана страховиком страхувальникові у відшкодування збитків, викликаних настанням страхового випадку, передбаченого договором страхування.
СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - подія, що відбулася, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальникові, застрахованій особі, вигодонабувачу або іншим третім особам.
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ - сукупність зобов'язань страховика, спрямованих на забезпечення вимог страхового продукту.
СТРАХОВИЙ РИЗИК - передбачувана небезпечна подія, на випадок настання якого проводиться страхування. Подія, розглянута як страховий ризик, повинне мати ознаки ймовірності й випадковості його настання.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ - це ставка страхової премії з одиниці страхової суми або вартості об'єкту страхування за визначений період страхування.
СТРАХОВИК - юридична особа, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов'язання відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якого укладене страхування, збитки, що виникли в результаті настання страхових випадків, обумовлених у договорі.
СТРАХУВАЛЬНИК - фізична або юридична особа, що є стороною в договорі страхування, що сплачує страхову премію та має право за законом або в чинність договору одержати при настанні страхового випадку відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обговореної в договорі страхування. С. може укласти договір страхування як у свою користь, так і на користь іншої особи (вигодонабувача).
СТРАХУВАННЯ "ВІД ВСІХ РИЗИКІВ" - вид майнового страхування, що покриває велику кількість ризиків, але, звичайно, не всі. У договорі страхування такого типу перераховуються не ті ризики, від яких проводиться страхування, а ті, від яких страховий захист не передбачений.
СТРАХУВАННЯ АТОМНИХ РИЗИКІВ - вид майнового страхування; передбачає відшкодування матеріального збитку або шкоди особистості від радіоактивного впливу, викликаного раптовими й непередбаченими обставинами при видобутку, виробництві, зберіганні, застосуванні й транспортуванні ядерного палива й радіоактивних речовин.
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ - вид майнового страхування, по якому підлягають відшкодуванню збитки, витрати й внески внаслідок ушкодження або знищення (пропажі) вантажу (товарів, багажу або інших вантажів), незалежно від способу транспортування.
СТРАХУВАННЯ ВІД БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ - вид майнового страхування, об'єктами страхування якого є будинки, споруди, машини, запасні частини до них, матеріали та майно, що призначені для будівництва й монтажу і перебувають на будівельному майданчику, зазначеному в договорі страхування.
СТРАХУВАННЯ ВІД ВИРОБНИЧОГО БРАКУ - вид майнового страхування, що покриває фінансові втрати від дефектів у продукції, що випускає компанія,
СТРАХУВАННЯ ВІД ЗЛОЧИННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНІКИ Й КОМП'ЮТЕРІВ - вид майнового страхування, пов'язаний з ризиком збитків, викликаних виходом з ладу самих електронних систем або зміною інформації, що міститься в електронних системах, при несанкціонованому проникненні в ці системи зловмисників. Актуально для систем електронних платежів банків.
СТРАХУВАННЯ ВІД КРАДІЖОК - вид майнового страхування, при якому власник особистого майна отримує страхове відшкодування за збиток, заподіяний: а) насильницьким проникненням у приміщення або вихід з нього силовим шляхом; б) тільки насильницьким проникненням на об'єкт.
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ - вид особистого страхування, що надає право власникові полісу на отримання певної суми грошей при ушкодженні частин тіла в результаті нещасного випадку.
СТРАХУВАННЯ ВІД ПЕРЕРВИ У ВИРОБНИЦТВІ - вид майнового страхування, що покриває фінансові збитки, понесені в результаті зупинки або скорочення діяльності підприємства через пожежу або якого-небудь іншого страхового ризику.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - галузь страхування; страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові суми, що підлягають їм сплаті третім особам за заподіяний збиток.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА - вид страхування відповідальності, що покриває будь-яку компенсацію, що страхувальник юридично зобов'язаний виплатити померлим, покаліченим або потерпівшим майнові збитки клієнтам у результаті наявності дефекту у зробленому або реалізованому страхувальником виробі.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ПРИ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБОТАХ - вид страхування відповідальності, відповідно до якого страховиком може бути прийнята на себе відповідальність за шкоду, заподіяна особистостям або майну третіх осіб у результаті нещасних випадків при виробництві будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт й у ході гарантійного строку експлуатації.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТНИХ, ІНЖЕНЕРНИХ Й ІНШИХ РОБІТ - вид страхування відповідальності, у якому страхувальниками є проектувальники й улаштовувачі шосейних доріг, каналізаційних, водопровідних й обігрівальних систем, проектувальники будівельних мостів, фірми або особи, відповідальні за експлуатацію пасажирських ліфтів й ескалаторів, проектувальники й будівельники промислових об'єктів та житлових будинків і т.п.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦІВ - вид страхування відповідальності; історично розглядається окремо від інших видів страхування відповідальності. Полісом страхування відповідальності роботодавця покривається відповідальність за тілесні ушкодження (включаючи смерть) і захворювання, пов'язані безпосередньо з виробничою діяльністю, що відбувалася в процесі виконання потерпілим своїх обов'язків.
СТРАХУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО РИЗИКУ - вид майнового страхування від збитків, які можуть бути заподіяні в результаті воєнних дій, громадянської війни, повстання, заколоту, а також мінами, торпедами, бомбами й іншими руйнівними засобами. На страхування приймаються морські судна, літаки, перевезені ними вантажі й інше майно.
СТРАХУВАННЯ ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ - вид страхування відповідальності. Спрямований на гарантування фінансової платоспроможності підрядника в період виконання контракту.
СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ - вид майнового страхування, по якому вкладникам гарантується повернення їхніх внесків у випадку оголошення банків неплатоспроможними та в результаті банкрутств банків.
СТРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ - вид майнового страхування, що покриває додаткові витрати, пов'язані з непередбаченими обставинами.
СТРАХУВАННЯ ДОМАШНЬОГО МАЙНА - вид майнового страхування, об'єктами якого є предмети домашньої обстановки, побуту й споживання (меблі, посуд, одяг і взуття, побутова техніка, продукти харчування, особисті прикраси, картини, скульптури і т.і.).
СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ - види майнового страхування або страхування відповідальності за ризики, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища.
СТРАХУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ВІД РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ - вид майнового страхування; базується на стандартних умовах страхування машин від поломок з урахуванням специфіки об'єктів, що страхуються, маючи на увазі їхню високу насиченість електронікою.
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ - вид особистого страхування, по якому виплачується певна сума грошей у випадку кончини особи, що застраховали своє життя. У випадку накопичувального страхування сума виплачується або у зв'язку з кончиною особи, чиє життя було застраховане, або після закінчення обговореного строку - залежно від того, що відбувається раніше.
СТРАХУВАННЯ ЗАСОБІВ АВТОТРАНСПОРТУ - вид майнового страхування, до якого в міжнародній практиці прийнято відносити страхування легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, катерів, моторних човнів й інших засобів транспорту.
СТРАХУВАННЯ КАСКО - страховий термін, застосовуваний для позначення страхування тільки засобів транспорту, не містить у собі страхування пасажирів, перевезеного майна, відповідальності перед третіми особами й т.д.
СТРАХУВАННЯ КОМБІНОВАНЕ - вид майнового страхування різнорідних об'єктів від різноманітних ризиків по одному страховому полісу.
СТРАХУВАННЯ КОШТІВ - вид майнового страхування від ризику збройного пограбування. Поняття "кошти" є досить обширним та містить у собі: готівку, чеки, гербові марки.
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ - вид майнового страхування, що забезпечує продовження платежів у рахунок погашення певного боргу у випадку, якщо полівласник виявиться нездатним робити це у зв'язку із хворобою, смертю, втратою роботи або по якій-небудь заздалегідь визначеній причині.
СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ВОГНЮ - вид майнового страхування, об'єктами якого є будинки, спорудження, інвентар, експонати виставок і т.і. Відповідно до умов страхування, відшкодовуються збитки від ушкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок пожежі, удару блискавки, вибуху газу, уживаного в побутових цілях, навіть якби удар блискавки або вибух газу не викликав пожежі.
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДКИ ПОГАНОЇ ПОГОДИ - вид майнового страхування, об'єктом якого виступає організація великих спортивно-видовищних заходів на відкритих площадках (стадіонах, площах та ін.). Понесені витрати на організацію таких заходів окупаються за рахунок глядачів, розміщення реклами, показу на телебаченні або записі на радіо та ін. Ризиком несприятливого результату для антрепренера може стати погана погода (сильний дощ, вітер, снігопад або інші сюрпризи погоди), що може привести до скасування заходу.
СТРАХУВАННЯ НА КОРИСТЬ ІНШИХ ОСІБ - договір страхування, укладений однією особою з метою забезпечення покриття страхового інтересу іншої особи.
СТРАХУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ - вид майнового страхування, пов'язаний із зовнішньою торгівлею й іноземними інвестиціями. До таких ризиків ставляться ризики неплатежу по торговельних контрактах і кредитам у результаті ембарго на експорт й імпорт, заборона переказу валюти, експропріація іноземних активів, а також ризики неплатежу з боку імпортерів - державних організацій.
СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - вид страхування відповідальності, пов'язаний з фінансовими втратами третіх осіб, які можуть бути викликані "діями, помилками й недоглядами".
СТРАХУВАННЯ СУДЕН - вид майнового страхування; у міжнародній практиці існує кілька стандартних варіантів страхування: 1) повне страхування; 2) страхування без відповідальності за приватну аварію; 3) страхування без відповідальності за ушкодження; 4) страхування тільки від повної загибелі.
СТРАХУВАННЯ ТВАРИН - вид майнового страхування, об’єктами якого є домашні, сільськогосподарські, спортивні та інші тварини.
СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ - вид майнового страхування, у який входять: будівельно-монтажне страхування, страхування машин від поломок, страхування післяпускових гарантійних зобов'язань, страхування електронного устаткування, страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажних роботах.
СТРАХУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ - вид майнового страхування товарів, що накопичуються або продаються комерційними фірмами, від окремих ризиків або від всіх ризиків.
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - відповідальність за шкоду або збиток, що може бути заподіяний майну або здоров'ю і життю третіх осіб у результаті використання небезпечних об'єктів або керування такими об'єктами (наприклад, транспортними засобами. Відповідальність може бути також пов'язана зі здійсненням ненавмисного правопорушення або порушенням договірних зобов'язань.
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ - при страхуванні цивільної відповідальності страховик виплачує третім особам (або відшкодовує страхувальникові) суми, які страхувальник зобов'язаний сплатити (або сплатив) третім особам за заподіяну ним при експлуатації автотранспортних засобів шкоду: смерть, каліцтво, інше ушкодження здоров'я; знищення або ушкодження майна.
СТРОК ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ - період часу протягом якого діє договір страхування.
СТРУКТУРА СТРАХОВОГО ТАРИФУ - повний страховий тариф (брутто-тариф) зазвичай включає в себе дві частини: нетто-тариф та навантаження. Нетто-тариф обчислюється актуарієм з використанням математичних методів на базі теорії ймовірності. Саме він забезпечує формування страхового фонду для майбутніх виплат. Навантаження - це забезпечення фінансового покриття тих коштів, що закладаються страховиковиком на ведення справи та прибуток.
СУБРОГАЦІЯ - перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку (наприклад, на стягнення збитку із третіх (винних) осіб або на розпорядження вантажем або його частиною) після сплати страховиком страхового відшкодування.
СЮРВЕЙЕР - експерт, що здійснює на прохання страхувальника або страховика огляд застрахованих або підлягаючому страхуванню судів і вантажів. Сюрвейер дає висновок про стан майна, що оглядає, визначає характер і розмір його ушкодження.

 

На початок


 Т
ТЕНДЕР - у страхуванні: 1) запрошення страховикам взяти участь у конкурсі на право продавати поліси по деяких видах страхування (звичайне страхування муніципального майна, житлових і нежилих приміщень і т.п.); 2) сам процес конкурсу; 3) вимога про сплату боргів; 4) пропозиція страхової компанії придбати її акції за певною ціною.
ТИТУЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - страхування від ризику втрат у результаті дефекту титулу власності (документа, що підтверджує право власності на землю, нерухомість, інше майно), виявленого, наприклад, після покупки активу.
ТРЕТІ ОСОБИ - у страхуванні треті особи не беруть участь у договорі страхування, але при певних обставинах здобувають права на відповідні вимоги від застрахованого, що випливають із умов цього договору.

 

На початок


 У
УРЕГУЛЮВАННЯ ПРЕТЕНЗІЙ - остаточне оголошення про виплату й виплата грошей по претензії.

 

На початок


 Ф
ФАКУЛЬТАТИВНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ - метод перестрахування, при якому цедент не має ніяких зобов'язань перед перестрахувальником по передачі того або іншого ризику в перестрахування. Цедент сам вирішує, коли, скільки й на яких умовах передавати ризики в перестрахування. Перестрахувальник також не зобов'язаний приймати ризик.
ФРАНШИЗА - Передбачене умовами договору страхування звільнення страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певний розмір. Розрізняють умовну і безумовну франшизу. Умовна франшиза означає що якщо збиток по страховому випадку не перевищив розміру обговореної франшизи, то страховик по такому збитку нічого не виплачує. У тому випадку якщо збиток перевищив розмір умовної франшизи, то такий збиток відшкодовується повністю. Відмінність безумовної франшизи полягає в тому, що якщо збиток перевищив розмір франшизи, то виплачується розмір збитку за винятком франшизи.

 

На початок


 Ц
ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) - страховик, що прийняв на страхування ризик і передав його частково в перестрахування.
ЦЕССІОНЕР АБО ЦЕССІОНАРІЙ - перестрахувальник, що приймає частину ризику в перестрахування.
ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - або відповідальність перед третіми особами - договір страхування, при якому будь-яка юридична або фізична особа, що має які-небудь претензії до учасників страхового договору, іменується третьою особою.

 

На початок